Obávate sa, že od vás bude zamestnávateľ vymáhať škodu?

Poistenie vám poskytne poistnu ochranu v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh, resp. v priamej súvislosti s nimi spôsobíte škodu, za ktorú budete zodpovedať.

Poistenie môže uzatvoriť zamestnanec, ako aj zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov.

Škoda na zverenom vozidle

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú držbou alebo používaním motorových alebo prípojných vozidiel s prideleným EČ, výhradne však za škodu spôsobenú zamestnancom pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi na motorových vozidlách zamestnávateľa, ktoré prevzal na základe písomnej dohody so zamestnávateľom a v zmysle príslušných ustanovení § 185 ZP.

Škody na dopravovaných veciach

Týmto pripoistením je možné poistiť škodu na dopravovaných veciach v motorovom vozidle.

Chybne vykonaná práca, služba

Chybne vykonaná práca je definovaná ako práca, ktorej výsledkom je spravidla chybný výrobok, ktorý nespĺňa stanovené technické parametre alebo kvalitatívne požiadavky 

Chybne vykonaná služba je definovaná ako akákoľvek služba, ktorú zamestnávateľ poskytuje tretej osobe a ktorá nie je poskytnutá v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi alebo v bežnej kvalite